Publiczna Szkoła Podstawowa im.Bolesława Krzywoustego w Wolinie

 

Nawigacja

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły Dane dla pielęgniarki Oświadczenie o dowozie Kalendarz Roku Szkolnego Szkolny Zestaw Programów Nauczania Szkolny Zestaw Podręczników 2017/18 Dla Rodziców Rada Rodziców Dni otwarte oraz spotkania z rodzicami Sekretariat Dodatkowe dni wolne Kontakt z dyrektorem Polisa Szkolne programy nauczania Zwolnienie z lekcji - druk Dopalacze - prezentacja dla rodziców Wyprawki dla 5 i 6 latków

Dla Rodziców

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY ...

 

1. Nazwisko i imię (imiona) ucznia……………………………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………...

3. Numer PESEL dziecka………………………………………………………………………..

4. Nazwisko i imię ojca (prawnego opiekuna)…………………………………………………..

5. Nazwisko i imię matki (prawnej opiekunki)………………………………………………….

6. Miejsce zameldowania (zgodnie z danymi w wydziale meldunkowym) ucznia……………...........................................................................................

 7. Miejsce zamieszkania (pobyt) ucznia………………………………………………………..

8. Telefon domowy……………………………………………………………………………...

9. Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………

10. Matka dziecka (opiekunka) pracuje w …………………………………………… ........    w godz………………………… tel. ………………....

11. Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w ……………………………………………………......w godz…………………………tel. …………………

12. Inne uwagi o dziecku lub rodzinie, np. niepełnosprawność, choroba przewlekła itp………..................................................................................

   

Wolin,………………                                                                              ………………………..

                                                                                                                                                                      podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, my niżej podpisani ………………………………………………….. oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres, aktualne miejsce pracy, numer telefonu domowego i służbowego zgodnie z art. 23            ust. 1 ptk. 1 Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie Danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883) przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wolinie w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych w stosunku do córki/syna…………………………………...

 

 

 

…………………………………                                                                                                                              ………………………………

               (data)                                                                                                                                                                       (podpis/y)

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z religii.

 

 

 

 

…………………………………                                                                                                                              ………………………………

               (data)                                                                                                                                                                       (podpis/y)

 [1] Niepotrzebne skreślić