Publiczna Szkoła Podstawowa im.Bolesława Krzywoustego w Wolinie

 

Nawigacja

Wewnątrzszkolny System Oceniania Prawa i obowiązki uczniów Konsultacje, zajęcia wyrównancze, koła przedmiotowe Matematyka - wymagania edukacyjne Historia - wymagania edukacyjne Zajęcia komputerowe 4-6 - wymagania edukacyjne Przyroda J. angielski - wymagania edukacyjne Religia - wymagania edukacyjne Technika - wymagania edukacyjne Plastyka - wymagania edukacyjne Muzyka - wymagania edukacyjne J. polski - wymagania edukacyjne W-f - wymagania edukacyjne Chemia - wymagania edukacyjne Biologia - wymagania edukacyjne Geografia - wymagania edukacyjne Język niemiecki - wymagania edukacyjne Fizyka Muzyka Jadłospis

Dla Uczniów

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

ROZDZIAŁ XI.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
 
 
 
CZĘŚĆ I
 
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianu dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.
2. Zasady oceniania z religii w klasach I – VI szkoły podstawowej reguluje rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z póź. zm.) w sprawie warunków i sposobu organizacji religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
3. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 
w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i kierunków dalszej pracy;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej;
6) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
7) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                   i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 
o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania 
i pisemnych prac uczniów.
 
 
§ 71.
W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu. 
4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 
w oparciu o okresową ewaluację.
6. Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 
 
CZĘŚĆ II
 
 
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
 
 
§ 72.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, 
w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia 
w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką. 
W przypadku kartkówek uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale obowiązkowo ta forma sprawdzenia powinna być opatrzona komentarzem wskazującym w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki oraz jakiego zakresu one dotyczą.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli /na zebraniach ogólnych i konsultacjach w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.
6. Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów sprawdzających, poprawkowych
i klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 
7 dni, udostępniania prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów. Dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego konkretnej komisji przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin. Przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumentacji jest obowiązany szczegółowo omówić przebieg tego egzaminu/sprawdzianu oraz wskazać mocne i słabe strony ucznia, a także dokonać porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z wymaganiami edukacyjnymi.
7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, (patrz: pkt. 1 lit. a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8.).
8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                              i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
10. Dostosowanie wymagań do możliwości wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń  fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń fizycznych.
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy                         w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                        z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
13. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z ćwiczeń z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły,
14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
15. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 10 jest obowiązany być obecny na lekcji.
16. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 
w II półroczu jako ocenę końcową wpisuje mu się ocenę klasyfikacyjną za I półrocze.
17. W razie powrotu ucznia na zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia komputerowe w maju lub czerwcu jako ocenę końcową wpisuje mu się ocenę klasyfikacyjną za I półrocze z możliwością poprawienia jej.
18. Uzyskiwane przez ucznia śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne                         z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę jego zachowania.
19. Ocenianie (oceny ustne i wystawianie stopni dydaktycznych przez nauczyciela) ma mieć charakter ciągły, powinno być równomiernie rozłożone w czasie.
20. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania różnorodnych form oceniania.
21. Zasady prowadzenia zajęć religii i etyki regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu  MEN 
z dnia 25 marca 2014r.
22. Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, których rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona.
23. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki w czasie zajęć przebywają na świetlicy. 
24. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
25. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen, nie wpływa jednak na promocję ucznia. 
26. Na świadectwie dla I etapu edukacyjnego nie stosuje się oceny opisowej z religii/etyki. 
27. Na wniosek rodzica mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki dla jego dziecka. Nie ma wymaganej liczby uczniów do zorganizowania tych zajęć. 
28. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na świadectwie umieszczana jest ocena z religii i z etyki.
 
 
FORMY OCENIANIA, POZIOMY OSIĄGNIĘĆ, 
WYMAGANIA EDUKACYJNE I TRYB KLASYFIKACJI W KLASACH I – III
 
 
§ 73.
1. Ustala się dwa rodzaje oceniania ucznia:
1) ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia. W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki – co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować; natomiast nauczyciel otrzymuje informacje o trafności i efektywności stosowanych metod, środków i organizacji, a w razie niezadawalających wyników – sygnał, że należy je modyfikować, zmienić;
2) ocenianie okresowe, na semestr i koniec kolejnych lat edukacji. Ocenianie okresowe ma charakter bardziej ogólny i pełnej informacji o aktywności ucznia, o postępach w nabywaniu poszczególnych kompetencji, o specjalnych trudnościach, o stanach wewnętrznych przeżyć dziecka i sposobach ich ujawniania. Ocena okresowa obejmuje postępy i rozwój konkretnego ucznia, przedstawia indywidualną naturę dziecka, grupując informacje o jego wewnętrznych stanach i procesach, o przejawach jego zachowania. Ocena okresowa powinna mieć charakter diagnostyczno – informacyjny i jako taka jest przydatna nauczycielowi i rodzicom, by mogli dziecko jak najlepiej wspomagać w rozwoju, z drugiej strony powinna być motywująco – afirmacyjna, zachęcająca dziecko do samorozwoju.
2. W klasach I – III ocena semestralna i klasyfikacyjna są ocenami opisowymi. Roczna ocena klasyfikacyjna zawiera informację na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności 
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej 
i wskazuje na potrzeby ucznia związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
3. Ocenianie bieżące uczniów w klasie I i II dokonywane jest według czterostopniowej skali wyrażonej komentarzem słownym lub pisanym, jak niżej:
1) bardzo dobrze – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym 
i ponadpodstawowym wymaganiom stawianym w danej dziedzinie edukacji, uczeń pracuje samodzielnie, jest twórczy i kreatywny, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 
i umiejętnościami, poziom samodzielnych prac pisemnych (sprawdzianów) osiąga co najmniej 90 %;
2) dobrze – posiadane  wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym wymaganiom w danej dziedzinie edukacji, uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania i średnim stopniu trudności, przy rozwiązywaniu trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela, poziom  samodzielnych prac pisemnych (sprawdzianów) osiąga co najmniej 70 %;
3) popracuj – posiadane wiadomości i umiejętności wskazują na braki w danej dziedzinie edukacji, uczeń nie pracuje samodzielnie, potrafi rozwiązać typowe zadania teoretyczne 
i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, poziom  samodzielnych prac pisemnych (sprawdzianów) osiąga co najmniej 31 %;
4) trudności – posiadane wiadomości i umiejętności wskazują na duże braki w danej dziedzinie edukacji, uczeń pracuje tylko z pomocą nauczyciela, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela, poziom  samodzielnych prac pisemnych (sprawdzianów) jest niższy niż 30 %.
4. Ocenianie bieżące uczniów w klasie III dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej według niżej wymienionej skali sześciostopniowej:
1) 6 – ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który:
a) wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy;
b) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy, dąży do rozwiązania problemu,
c) wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści przewidzianych dla danego poziomu,
d) osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych
 
2) 5 – ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:
a) często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć;
b) sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym;
c) jasno i logicznie rozumuje;
d) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy;
e) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania;
f) rzadko popełnia błędy;
g) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi ( ustne i pisemne);
h) wyczerpując temat, posługując się bogatym słownictwem,
 
3) 4 – ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który:
a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć;
b) sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednia terminologią;
c) logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania;
d) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania;
e) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych;
f) przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich ich aspektów;
g) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawnie językowo i stylistycznie;
 
4) 3 – ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:
a) zna i rozumie podstawowe pojęcia;
b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym,
c) samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania;
d) zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela;
e) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania;
f) wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem,
 
5) 2 – ocena dopuszczająca – otrzymuje  ją uczeń, który:
a) zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia;
b) analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela;
c) czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania;
d) zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie,;
e) bardzo często popełnia błędy;
f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie;
g) posługuje się ubogim słownictwem,
 
6) 1 – ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:
a) nie rozumie elementarnych pojęć;
b) nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela;
c) nie udziela odpowiedzi;
d) nie oponował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej użyteczne.
5. Ocena semestralna i klasyfikacyjna z religii i języka obcego jest oceną cyfrową.
 
 
FORMY I SKALA OCENIANIA W KLASACH  IV – VI
 
§ 74.
1. Ocenianie bieżące (oceny cząstkowe) i klasyfikacyjne (ocena śródroczna i roczna)                        z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
 
NAZWA STOPNIA ZAPIS CYFROWY ZAPIS W FORMIE SKRUTU
Celujący 6 cel
Bardzo dobry 5 bdb
Dobry 4 db
Dostateczny 3 dst
Dopuszczający 2 dop
Niedostateczny 1 ndst
 
2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: cel, bdb, db, dst, dop.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena: niedostateczna.
4. Ustala się wystawianie ocen cząstkowych w formie zapisu cyfrowego.
5. Dopuszcza się stawianie znaków „+” i „-” przy ocenach cząstkowych, gdzie „+” oznacza osiągnięcia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-„ niższej kategorii wymagań.
6. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych zabrania się stosowania w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen) skrótów literowych nazw stopni (z wyjątkiem statystycznych zestawień klasyfikacyjnych) oraz znaków „+” i „-”.
7. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
8. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi. 
 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
 
 
§ 75.
1. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:
1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) jest laureatem konkursów przedmiotowych (humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, artystycznych, sportowych) o zasięgu wojewódzkim;
b) uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;
c) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy                          w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela.
5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
b) rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.
6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki 
w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 
3. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia                   i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. 
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w szkole, w klasie programowo wyższej szkoła umożliwi uczniowi uzupełnienie braków.
 
 
FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
 
 
§ 76.
Sprawdzaniu, a następnie ocenianiu podlegają:
1. Odpowiedzi ustne: opowiadanie, opisy, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział                             w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie itp.
2. Prace pisemne w klasie:
1) kartkówka – obejmuje treści z 3 lekcji (lub mniej). Jest równorzędna odpowiedziom ustnym. Czas trwania: 5 – 15 min;
2) dyktanda – pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp.;
3) dyktanda muszą być poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni. Czas trwania: do 45 min;
4) testy – mogą być różnego typu: otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy itp.; według specyfiki przedmiotu. Zapowiedziany i potwierdzony wpisem do dziennika na 
1 tydzień przed. Czas trwania: do 45 min.;
5) praca klasowa (sprawdzian) – obejmuje treści min. z 1 działu. Musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał. Zapowiedziana i potwierdzona wpisem do dziennika na 1 tydzień przed. Czas trwania: 1 – 2 godz. lekcyjne;
6) szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela. 
3. Prace domowe:
1) notatki;
2) własna twórczość – wytwory literacki, plastyczne i inne;
3) referat – dłuższa forma wypowiedzi pisemnej. Czas wykonania do 2 miesięcy;
4) wypracowanie literackie.
4. Aktywność na lekcji: 
1) notatki;
2) praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy itp.);
3) odgrywanie ról – drama;
4) inne formy – zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów.
 
 
CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA
 
 
§ 77.
1. Ustala się następujące limity prac klasowych (sprawdzianów), testów i dyktand:
1) w tygodniu – 3;
2) w ciągu dnia – 1.
2. Oceny za prace klasowe (sprawdziany), testy i dyktanda notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym. 
3. Na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) muszą składać się co najmniej 4 oceny cząstkowe.
 
 
UMOWA W SPRAWIE NIEPRZYGOTOWYWANIA SIĘ UCZNIÓW
DO ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
 
 
§ 78.
1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach:
1) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (na uzupełnienie wiadomości uczeń ma 5 dni);
2) przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska;
3) wskutek wypadków losowych.
2. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganego stroju. 
3. W przypadku zajęć z plastyki i zajęć technicznych nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganych przyborów i materiałów.
4. Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy pisemnej. Jednakże konsekwencje 
w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych w tygodniach następnych ponoszą uczniowie 
(§ 77 nie obowiązuje).
 
 
SPOSOBY I TECHNIKI GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU
 
§ 79.
1. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego gromadzenia informacji o uczniach. Informacje te zamieszcza w:
1) dziennikach lekcyjnych;
2) arkuszach ocen;
3) w teczkach osiągnięć uczniów (teczki, segregatory prac indywidualnych);
4) zeszytach uwag (w razie potrzeby). 
 
 
SYSTEM NAGRÓD I KAR
 
 
§ 80.
1. Uczeń jest nagradzany za:
1) Rzetelną naukę i pracę,
2) Wzorową postawę,
3) Wybitne osiągnięcia w uczeniu się i pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
2. Rodzaje nagród:
1) Pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy. 
2) Pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej (np. na apelu, imprezie okolicznościowej).
3) List Pochwalny dla Rodziców za szczególnie życzliwą postawę wobec szkoły. 
4) List Gratulacyjny dla rodziców absolwentów przyznany za ich wysokie osiągnięcia edukacyjne (średnia ocen 4,75 i wyżej oraz wzorowa i bardzo dobra ocena zachowania).
5) Wpis do Złotej Księgi otrzymuje absolwent, który uzyskał najwyższą średnią.
6) Świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów klas 4 i 5 (średnia ocen 4,75 i wyżej i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania).
7) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dla ucznia, (średnia ocen 4,75 i wyżej i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania).
8) Nagroda rzeczowa dla uczniów klas 4 – 5 na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczona na apelu za wysokie osiągnięcia edukacyjne (średnia ocen 4,5 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania) oraz za szczególne osiągnięcia na rzecz szkoły (np. wysokie lokaty w konkursach, zawodach sportowych i innych). 
9) Nagroda rzeczowa dla ucznia kończącego szkołę podstawową, (średnia ocen 4,5                    i wyżej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie) oraz za szczególne osiągnięcia na rzecz szkoły (np. wysokie lokaty w konkursach, igrzyskach sportowych i innych). 
10) Nagroda rzeczowa dla ucznia klas 1 – 6 za szczególne osiągnięcia na rzecz szkoły.
11) Wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne.
12) Dyplom – Wyróżnienie dla ucznia kończącego szkołę podstawową (średnia ocen 5,0 
i wyżej, bez ocen dostatecznych i dopuszczających oraz wzorowa ocena z zachowania).
3. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.  
4. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie dyrektora Szkoły;
3) nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
4) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
5) nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy;
6) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
7) przeniesienie do równoległej klasy;
8) przeniesienie do innej szkoły.
5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. Kary, o których mowa w pkt 4 ust. 1 odnotowywana zostaje w dziennikach lekcyjnych, a kary wymienione w pkt 4 ust. 2-7 w arkuszach ocen.
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego poinformowania rodziców 
o powodzie i rodzaju kary przyznanej uczniowi.
7. Wykonanie kary może być zawieszone przy deklaracji poprawy zachowania (nie dłużej niż na trzy miesiące). Warunkiem zawieszenie jest uzyskanie przez ucznia poręczenia Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego.
8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się od zastosowania kary w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły.
9. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie wymierzenia uczniowi kary jest ostateczna.
 
 
SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI
 
 
§ 81.
1. Wychowawcy klas zobowiązani są do powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci w następujących formach:
1) zebrania z rodzicami;
2) konsultacje indywidualne z nauczycielami (inicjowane zarówno przez rodzica, jak                i nauczyciela) w czasie przerw międzylekcyjnych, w dniu konsultacji i w czasie ogólnych zebrań szkolnych);
3) pisemne informowanie rodziców (lub prawnych opiekunów) o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania ucznia zgodnie z § 82 pkt. 9 i § 96 pkt. 4;
4) informacja telefoniczna – rozmowa z rodzicem;
5) współpracę nauczycieli z rodzicami reguluje procedura kontaktów z rodzicami.
2. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci powinny być odnotowywane przez wychowawców w dziennikach lekcyjnych.
 
TRYB KLASYFIKACJI W KLASACH IV – VI
 
 
§ 82.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu:
1) osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania;
2) zachowania ucznia;
3) ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2. Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego                            w następujących terminach:
1) śródroczną w czasie miesiąca do 2 dnia poprzedzającego posiedzenie rady klasyfikacyjnej w I semestrze;
2) roczną w czasie miesiąca do 2 dnia poprzedzającego posiedzenie rady klasyfikacyjnej w II semestrze.
3. Rok szkolny składa się z 2 semestrów. Czas trwania semestrów:
1) 1. semestr: od 1 września do 15 stycznia,
2) 2. semestr: od 16 stycznia do ostatniego dnia roku szkolnego.
4. Klasyfikacja roczna w klasach 1 – 3 polega na:
1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia                    w danym roku szkolnym.
5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy 4 polega na:
1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych                           w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym;
2) ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według obowiązującej skali.
6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze według obowiązującej skali (patrz: § 74).
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzenia wiedzy na koniec semestru.
8. Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnymi zebraniami plenarnymi rad pedagogicznych nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i odnotować ten fakt 
w dzienniku.
W przypadkach nieobecności nauczyciela (choroba) wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
9. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rad pedagogicznych wychowawcy klas zobowiązani są w formie pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych. 
10. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna 
(z zastrzeżeniem pkt. 11).
11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (jeśli uczeń posiada jedną lub dwie niedostateczne oceny klasyfikacyjne i/lub przy niezachowaniu zgodności trybu klasyfikacji z przepisami). 
12. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny końcoworocznej ustalono na podstawie Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie. 
13. Za przewidywaną ocenę końcoworoczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły (§ 82 pkt. 8). 
14. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień                     i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 
15. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.
16. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); 
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych; 
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych. 
17. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemna prośbą w formie podania 
do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów 
o przewidywanych ocenach końcoworocznych. 
18. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w pkt. 16 ust. 1 i 2, wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu. 
19. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 
20. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt. 16 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 
21. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 
22. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
23. Poprawa oceny końcoworocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 
24. Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 
 
 
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
 
 
§ 83.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
5. Uczeń ma prawo wyboru zestawu zagadnień z danego przedmiotu na poszczególne oceny klasyfikacyjne. 
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowanie fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
8. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą i zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 
9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego – wówczas egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja. W jej skład wchodzą: 
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. 
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) imię i nazwisko ucznia;
3) imiona i nazwiska członków komisji;
4) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z zastrzeżeniem pkt. 17). 
17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (jeśli uczeń posiada jedną lub dwie niedostateczne oceny klasyfikacyjne i/lub przy niezachowaniu zgodności trybu klasyfikacji z przepisami). 
18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
20. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 
21. Uczeń, który nie stawił się bez usprawiedliwienia w uzgodnionych terminach na egzaminach klasyfikacyjnych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 
 
 
EGZAMINY POPRAWKOWE
 
 
§ 84.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący, a zatwierdza dyrektor szkoły
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) skład komisji (nazwiska i imiona);
3) nazwisko i imię ucznia;
4) termin egzaminu poprawkowego;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy  programowo wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem pkt. 10). 
10. Uwzględniając możliwości intelektualne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu edukacji w szkole podstawowej promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
 
 
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 
W TRYBIE ODWOŁAWCZYM
 
 
§ 85.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tryby ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 
i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocen klasyfikacyjną
 z danych zajęć edukacyjnych. 
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia  z plastyki muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
5. W skład komisji do przeprowadzania sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) skład komisji (nazwiska i imiona);
3) nazwisko i imię ucznia;
4) termin egzaminu poprawkowego;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
11. Przepisy punktów 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
 
WARUNKI PROMOCJI
 
 
§ 86.
1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
1) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować go do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
 z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje 
z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 3. nie otrzymuje promocji 
i powtarza tę samą klasę.
7. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne. 
8. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
9. Dla uczniów realizujących obowiązek szkolny lub nauki nie ustala się oceny z zachowania (dla ustalenia promocji z wyróżnieniem dla tych uczniów liczy się tylko średnia ocen co najmniej 4,75).
10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię lub etykę, do średniej ocen, o których mowa w pkt. 4 i 8, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
11. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej ocen, o których mowa w pkt. 4 i 8, wlicza się ocenę z religii oraz ocenę z etyki.
 
 
CZĘŚĆ III
 
OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA
 
 
§ 87.
1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych zarówno w szkole, jak i poza nią.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. Roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
3) dbałość i piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
5) okazywanie szacunku innym osobom;
6) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
4. W klasach I – III roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy 4 ustala się według sześciostopniowej skali:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
6. Roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:
1) innych nauczycieli;
2) uczniów danej klasy;
3) ocenianego ucznia. 
7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
10. Roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wyłącznego wpływu na wysokość rocznej (półrocznej) klasyfikacyjnej oceny zachowania.
 
 
ASPEKTY OCENY ZACHOWANIA
 
 
§ 88.
1. Roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia zdecydowaną większość szczegółowych wymagań.
Zamieszczone poniżej zachowania, postawy i działania ucznia szczegółowo charakteryzują obowiązującą skalę ocen. 
 
Ocenę WZOROWĄ
Otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) zawsze jest przygotowany do lekcji;
2) jest obowiązkowy;
3) kulturalnie odnosi się do kolegów/koleżanek, nauczycieli i pozostałych pracowników, na co dzień używa zwrotów grzecznościowych;
4) dba o piękno i kulturę wypowiedzi;
5) wykazuje pomocną postawę wobec koleżanek/kolegów;
6) angażuje się w życie klasy oraz szkoły;
7) nosi strój apelowy, jeśli wymaga tego sytuacja;
8) stanowi wzór do naśladowania (ma pozytywny stosunek do przedmiotów 
i nauczycieli);
9) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
10) uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych;
11) uczestniczy w konkursach, olimpiadach i zawodach wewnątrz i na zewnątrz szkoły 
i godnie ją reprezentuje;
12) szanuje własność swoją i innych;
13) dba o środowisko przyrodnicze.
 
Ocenę BARDZO DOBRĄ
Otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) jest przygotowany do zajęć;
2) usprawiedliwia wszystkie swoje nieobecności;
3) przejawia pozytywny stosunek do przedmiotów i nauczycieli;
4) zna i przestrzega zasady właściwego zachowania wobec koleżanek /kolegów, nauczycieli 
i innych pracowników szkoły, kulturalnie się do nich odnosi;
5) angażuje się w życie klasy i szkoły w miarę swoich możliwości;
6) przejawia pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych (brak spóźnień 
i nieobecności nieusprawiedliwionych);
7) jest koleżeński, pracowity i systematyczny;
8) dba o swój wygląd i higienę osobistą;
9) szanuje mienie klasy i szkoły;
10) dba o środowisko przyrodnicze.
 
Ocenę DOBRĄ
Otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) stara się być przygotowany do lekcji;
2) prawie zawsze odnosi się kulturalnie do koleżanek/kolegów;
3) posiada pozytywny stosunek do większości przedmiotów i nauczycieli oraz środowiska przyrodniczego;
4) potrafi się właściwie zachować;
5) wypełnia obowiązki szkolne, ma nieliczne nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach 
(5 godzin lekcyjnych);
6) nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
7) udziela się społecznie w miarę swoich możliwości
8) kultura osobista ucznia nie budzi zastrzeżeń;
9) nie stosuje przemocy słownej i fizycznej wobec koleżanek/kolegów, osób słabszych itp.;
10) zachęcony angażuje się w prace społeczne.
 
Ocenę POPRAWNĄ
Otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) bywa nieprzygotowany do zajęć;
2) sporadycznie angażuje się w życie klasy i szkoły;
3) nie zawsze potrafi się właściwie zachować;
4) dostosowuje swój strój do ogólnie przyjętych norm;
5) zdarzają mu się konflikty z koleżankami/kolegami, nauczycielami;
6) zdarza mu się przeszkadzać w zajęciach;
7) stara się być kulturalny i nie używać niecenzuralnych słów;
8) nie niszczy sprzętu szkolnego i wyposażenia pomieszczeń szkoły;
9) ma nieliczne spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione (10 godzin).
10) ma poprawny stosunek do zwierząt.
 
Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ
Otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) często jest nieprzygotowany do zajęć;
2) świadomie wprowadza w błąd nauczyciela;
3) oszukuje;
4) ma liczne spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione (15 godz.);
5) popełnia wykroczenia związane z dyscypliną w szkole i poza nią;
6) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
7) niszczy mienie społeczne i cudzą własność;
8) kategorycznie odmawia udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły;
9) lekceważy polecenia nauczycieli i pracowników szkoły;
10) nagminnie, bez powodu spóźnia się na lekcje;
11) nie dba o kulturę słowa, jest wulgarny.
 
Ocenę NAGANNĄ
Otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) „zgromadził” więcej niż 8 uwag dotyczących nagannego zachowania i stosunku do obowiązków szkolnych;
2) ma nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych (powyżej 15godz.);
3) jego wygląd jest niestosowny i znacznie odbiega od ustaleń zawartych w Statucie szkoły;
4) wchodzi w konflikt z prawem, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec rówieśników;
5) szkodzi własnemu zdrowiu (pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa środki odurzające itp.);
6) demoralizuje rówieśników.
 
 
§ 89.
 
1. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Rada Pedagogiczna może zmienić zaproponowaną lub wystawioną przez wychowawcę ocenę:
1) O jeden stopień, gdy uczeń przejawił jedno z zachowań:
a) nagrywał rozmowy i filmy bez zgody osoby nagrywanej bądź filmowanej;
b) podżegał do bójki;
c) używał wulgaryzmów;
d) wyzywał kolegów;
e) groził kolegom, nauczycielom, pracownikom;
f) stosował przemoc słowną, fizyczną i psychiczną;
g) izolował kolegów z grona rówieśników.
2) Do oceny nagannej, gdy uczeń przejawił jedno z zachowań:
a) umyślnie, z premedytacją pobił osobę lub zwierzę;
b) umyślnie, z premedytacją dokuczył i poniżył innych;
c) szantażował, zmuszał i podżegał innych do określonego negatywnego zachowania dokonał kradzieży;
d) rozprowadzał środki odurzające i przedmioty pochodzące z kradzieży;
e) celowo niszczył mienie szkoły i innych osób;
f) demoralizował kolegów;
g) palił papierosy, spożywał alkohol;
h) nagrywał i upubliczniał: bójki, znęcanie się nad innymi, sytuacje krępujące, poniżające dla nagrywanych.
 
 
TRYB KLASYFIKACJI – OCENA ZACHOWANIA
 
 
§ 90.
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Ocenę zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku: przed zakończeniem semestru oraz przed zakończeniem roku szkolnego. 
3. Na 2 tygodnie (w przypadku oceny śródrocznej), a na miesiąc (w przypadku oceny rocznej lub końcowej) przed klasyfikacyjnymi zebraniami plenarnymi rad pedagogicznych wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
4. Na miesiąc przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rad pedagogicznych wychowawcy klas zobowiązani są w formie pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla nich klasyfikacyjnych ocenach nieodpowiednich 
i nagannych. 
5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 
(z zastrzeżeniem pkt. 6). 
6. Wychowawca klasy przedstawia Radzie Pedagogicznej motywację oceny wzorowej i nagannej z zachowania.
7. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może być zmieniona (patrz: § 89 pkt. 1 ust. 1 i 2). 
8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczny głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
10. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog szkolny;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców;
7) psycholog szkolny.
10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
11. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
 
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA
 
 
§ 91.
Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.
 
 
§ 92.
Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 
 
 
§ 93.
Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta w Misji i Wizji Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 
 
§ 94.
1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do: 
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządności; 
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą; 
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 
 
 
§ 95.
1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. 
Uczeń: 
1) zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
7) zna, rozumie i realizuje w życiu: 
a) zasady kultury bycia; 
b) zasady skutecznego komunikowania się; 
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy; 
d) akceptowany społecznie system wartości;
8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 
 
 
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
 
 
§ 96.
1. Niniejszych przepisów nie stosuje się wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów 
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
7. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę jego kształcenia, w porozumieniu z jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę jego kształcenia, w porozumieniu z jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
10. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole gimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców, zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
 
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
 
 
§ 97.
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 
i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów 
i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) psychologiem;
3) pedagogiem;
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy: 
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
5) dyrektora szkoły;
6) pielęgniarki środowiskowej lub szkolnej;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego
5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów, wynikających z :wybitnych uzdolnień;
1) niepełnosprawności;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) specyficznych trudności w uczeniu się ;
5) zaburzeń komunikacji językowej;
6) choroby przewlekłej;
7) zaburzeń psychicznych;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
10) zaniedbań środowiskowych.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
6) zajęć socjoterapeutycznych;
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
8) porad dla uczniów;
9) klas terapeutycznych;
10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
7. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 
z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
1) w szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów;
2) dyrektor szkoły, po upływie, co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.
1) objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica;
2) o zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia;
3) Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 
w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
9. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie 
w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie 
w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. 
10. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
11. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 
12. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, 
w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 
13. W szkole w miarę potrzeb prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 
1) wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
2) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalając formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
3) o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia;
4) o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.
14. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Wolinie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.
15. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniom należy:
1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
3) świadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit a - c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
16. Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w pkt 2 ust.5 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.
1) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
2) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;
3) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
4) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
5) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno - wyrównawczych, rewalidacyjno - kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
6) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
7) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
8) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach  kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
9) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności;
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę;
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej; 
10) obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi;
11) sposób uzasadniania wystawianych ocen określony jest w przedmiotowym systemie oceniania;
12) udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania .